Usnesení ze schůze ZO konané dne 1.12.2010

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

1.ZO schvaluje čerpání rozpočtu k 30.10.2010.

2.ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011.

3.ZO schvaluje obecně závazné vyhlášky obce Pomezí:

     č.1/2010,kterou se ruší vyhláška :

     - č.3/1995 o čistotě obce

     - č.1/1999 o koeficientu růstu najemného z bytu v závislosti na velikosti obce

     - č.2/2001 o systému shromažďování,sběru,přeprayv,využívání a odstraňování komunílních

       odpadů a nakládání se stavebním odpadem

     - č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,využívání a

     odstraňování komunálních odpadů a dodatek této vyhláška č.1/2009

     - č.1/1998 o místním poplatku za provozování hracích automatů

     - č.2/1999 o obecních symbolech

   č.2/2010 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,využívání a odtraňování

   komunálních odpadů

   č.3/2010 o místním poplatku ze psů

   č.4/2010 o místním poplatku za provozování hracích automatů

   č.5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

   č.6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ,sběru,využívání a odtraňování

     komunálních odpadů

   č.7/2010 o obecních symbolech a jejich užívání

4.ZO schvaluje dodatek č.2 Smlouvy o přenesené správě veřejného osvětlení a slavnostního

   osvětlení.

5.ZO schvaluje Dohodu mezi Obcí Pomezí a Městem Poličkou o vypořádání vlastnictví stavby

   vodovodu.

6.ZO projednalo výsledek druhého jednání hodnotící komise-viz.příloha.

7.ZO pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a po uplynutí

   lhůty k podání námitek k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem,ktarý podal nejvhodnější nabídku.

8.ZO schvaluje přijetí administrativní pracovnice na zkrácený pracovní 6 hodinový úvazek pro

   obec Pomezí.ZO schvaluje vybavení nové kanceláře nutným nábytkem a nákup PC v částce

   50 000,-Kč.

9.ZO schvaluje plán inventarizace majetku obce na rok 2010 a volí:

   Předsedu HIK                     Martu Zerzánkovou

   Místopředesedu HIK          Marii Duchečkovou

   Členku HIK                        Janu Pokornou

10.ZO schvaluje plán práce ZO a RO na 1.pololetí 2011.

11.ZO schvaluje jako určeného člena zastupitelstva obce podle zákona č.183/2006 sb.,o územním

   plánování a stavebním řádu v platném znění na celé volební období 2010-2014 starostku obce

   Věru Chemišincovou bytem Pomezí 16.

12.ZO bere na vědomí Jednací řád zastupitelstva.

13.ZO bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.

14.ZO schvaluje členy výborů a komisí:

   Finanční: Martu Zerzánkovou ( předsedkyně ),Evu Cupalovou,Markétu Hladkou,Michala

                     Zerzánka,Tomáše Nikla

   Kontrolní: Marii Duchečkovou ( předsedkyně ),Libora Škorpíka,Marii Prudkou,Radka Kince,

                       Ludmilu Zerzánkovou,Jaroslavu Kubíkovou,Gabrielu Slezákovou 

   KŽPÚP: Leoše Šedého ( předseda ),Petra Jandu,Janu Večeřovou,Petra Němce,Josefa Lidmilu,

                   Jiří Klíma,Jiřího Dočekala

   Kulturní komise:Jiřího Svobodu ( předseda ),Martu Zerzánkovou,Jaroslavu Kubíkovou,Martina

                                 Vetešníka,Jiřího Šudomu,Ludmilu Švandovou,Lenku Šedou

15.ZO schvaluje vypracování PD na obnovu oken v ZŠ Pomezí (dolní) a vypracování žádosti o

     dotaci firmou JAFIS Litomyšl.

16.ZO schvaluje rozpočtová opatření č.9 dle přílohy.

17.ZO schvaluje žádost pana Lidmily úhradit částku 34 000,-Kč na nákup materiálu na ztrubnění

     příkopu v délce 60m.Položení trubek provede žadatel na vlastní náklady.

18.ZO schvaluje příspěvek Hokejovému klubu Pomezí na svojí činnost ve výši 10 000,-Kč.

19.ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Pomezí o 30 000,-Kč na nákup tří PC do počítačové učebny

     a schvaluje změnu v rozpočtu ZŠ Pomezí z položky pronájem tělocvičny a inventář do 3000,-Kč

     na nákup PC dle důvodové zprávy.

20.ZO schvaluje ponechání přeplatku za el.energii v částce 2520,-Kč v rozpočtu I.MŠ Pomezí.

21.ZO pověřuje starostku zajistit nabídky na výměnu sportovního povrchu v sále KD.

Starostka obce                                   Věra Chemišincová

Místostarosta obce                             Milan Nespěšný

Ověřovatelé zápisu                            Petr Němec

                                                           Tomáš Nikl

V Pomezí 1.12.2010