Usnesení ze schůze ZO konané dne 23.2.2011

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

.ZO schvaluje hodnocení preventivně výchovné činnosti požární ochrany za rok 2010 a schvaluje plán

   na rok 2011.

2.ZO bere na vědomí rozpočet obce za rok 2010.

3.ZO bere na vědomí výsledek inventarizace majetku obce k 31.12.2010.

4.ZO schvaluje pronájem p.č.148 a 147/1.

5.ZO schvaluje zrušení kupní smlouvy KS-V839/2010-609 na pozemek p.č.761/5 za těchto podmínek:

  • současný      majitel si sám zajistí zájemce o pozemek
  • v      kupní smlouvě s novým majitelem bude zřízeno předkupní právo obce
  • po      složení kauce 50 000,-Kč novým majitelem ve prospěch obce bude vrácena kauce 50 000,-Kč původnímu      majiteli
  • náklady      na zhotovení smluv a ostaní náklady spojené s pořízením potřebných      dokumentů uhradí původní majitel
  • kupní      smlouva s novým majitelem bude předložena k odsouhlasení právnímu zástupci      obce

6.ZO schvaluje dodatek smlouvy s CITELUM a.s.Cena na rok 2011 za obnovu,provoz a správu systému

   veřejného osvětlení činí 296 265,94 Kč.

7.ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č.EP -12-200 1299/VB/01 a č.IP-12-2002858/VB/02 s

   ČEZ o zřízení věcného břemene na přípojky nn.

8.ZO pověřuje RO k výběru nájemce obecního bytu.

9.ZO schvaluje složení komise na výběr zhotovitele stavby „Kanalizace Pomezí“:

   Chemišincová Věra,Nespěšný Milan,Stoklásek Zdeněk,Zerzánek Michal,Lopour Tomáš

   náhradníci:Svoboda Jiří,Šedý Vladimír,Škorpík Libor,Zerzánková Marta.

10.ZO schvaluje platy zastupitelů dle nařízení vlády ze dne 7.12.2010.

11.ZO schvaluje v souladu s § 6 odst.5 písm. a)zákona č.183/2006 SB.,stavebního zákona:

  • pořízení      územního plánu obce
  • volí      člena zastupitelstva ,který bude spolupracovat s pořizovatelem ÚPO Věru      Chemišincovou
  • v      přenesené působnosti,na základě § 6 odst.6 písm.b) zákona č.183/2006      Sb.,stavebního zákona o pořízení územního plánu Městským úřadem v Poličce,      ( v souladu s § 6odst. 1 písm. c)stavebního zákona
  • žádost      o zajištění pořizovatelské činnosti pro územně plánovací dokumentaci

12.ZO schvaluje úpravu podlahy v sále kulturního domu ke sportovním účelům.Cena za broušení a

     lakování podlahy činí 122 000,-Kč.ZO pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo.

13.ZO schvaluje,že v případě splácení dluhu paní Kopeckou, nebude podávat obec žalobu s návrhem na

     exekuci.

14.ZO schvaluje částku 20 000,-Kč na vypracování a podání žádosti na obnovu oken ZŠ.

15.ZO schvaluje výměnu oken a dveří v MŠ II za cenu 252 000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu

     smlouvy s firmou JMK Pomezí.

16.ZO schvaluje navýšení částky pojištění odpovědnosti za škodu při pojistném plnění 10 mil.Kč o

   21 815,-Kč na pojistném.

17.ZO schvaluje převod zůstatku SPOZ,SDH a údržby zeleně z roku 2010 na rok 2011.

18.ZO schvaluje rozpočtové opatření na revize plynových kotlů a měření emisí u obecních budov částce

   15 000,-Kč.

19.ZO bere na vědomí nabídku na zpracování historie obce do 19.století.

20.ZO schvaluje ponechání průjezdu alespoň 5 m kolem plotu Pohankových a sportovním areálem, a

   pověřuje pana Stokláska dozorováním.

21.ZO schvaluje dodatek č.1 ke zřizovacím listinám pro I.MŠ,II.MŠ,ŠJ a ZŠ Pomezí.

22.ZO schvaluje nákup časomíry pro sportovní areál do částky 30 000,-Kč.

23.ZO schvaluje přijmutí jednoho zaměstnance do pracovního poměru na dobu určitou od 1.3.2011.

24.ZO schvaluje podání výzvy k předložení nabídek na veřejnou zakázku „Územní plán obce“ a firmy

   vyzvané k předložení nabídek.

25.ZO schvaluje termín konání výběrového řízení a členy výběrové komise – Mgr.Jiřího Svobodu,

   Zdeňka Stokláska,Mgr.Tomáše Lopoura na zakázku „Územní plán obce“.

26.ZO schvaluje rozpočtová opatření č.2 dle přílohy.

Strostka obce                         Věra Chemišincová

Místostarosta obce                 Milan Nespěšný

Ověřovatelé zápisu                 Marie Duchečková

                                               Zdeněk Stoklásek

V Pomezí 23.2.2011