Usnesení ze schůze ZO konané dne 26.10.2011

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

1.Zastupitelstvo obce pověřuje právního zástupce obce JUDr.Františka Nunváře a starostku obce

   Věru Chemišincovou k jednání s firmou AGROTRADE a.s.,Lopatecká 223/13,Podolí,147 00

   Praha 4 k jednání o dohodě na rozdělení duplicitně zapsaných pozemků v katastru nemovitostí a

   schvaluje návrh souhlasného prohlášení na rozdělení pozemků.

2.ZO neschvaluje prodej p.č.147/1,148,22,972.ZO pověřuje KŽP a ÚP k došetření podmínek na

   pronájem části p.č.10/1.

3.ZO schvaluje žádost Jiřího a Andrey Makovských o prodloužení lhůty na kauci složenou při koupi

   pozemku stavební parcely p.č.752/4.Lhůta se prodlužuje do 23.6.2013.

4.ZO pověřuje starostku obce k projednání připomínek k pronájmu kiosku.Doba nájemní smlouvy

   bude zastupitelstvem projednána napříští schůzi ZO 23.11.2011.

5.ZO schvaluje Dohodu o užívání sběrného dvora Polička občany obce Pomezí.Poplatek za užívání

10,-Kč/občana a rok.

6.ZO schvaluje převod turistické informační tabule a mapy do vlastnictví obce od sdružení Kraje

   Smetany a Martinů.

7.ZO schvaluje skutečný rozpočet obce na akci „Kanalizace Pomezí“ ve výši 200 262 565,60 Kč

   včetně rezervy a DPH.

8.ZO schvaluje předfinancování projektu Venkov můj domov aneb „Víš kde žiješ?“ částkou

120 000,-Kč.Tato částka bude vrácena na účet obce po ukončení administrace projektu nejdéle

do 30dnů od obdržení dotace.

9.ZO schvaluje od roku 2012 navýšení příspěvku Svazku obcí AZASS na 20,-Kč na občana za rok.

10.ZO schvaluje tyto firmy k předložení nabídky na zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesy

     obce Pomezí:

     LESPROJEKT BRNO a.s. Jezuitská 13,Brno IČO: 65279191

     Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. Veverkova 1335,Hradec Králové,IČO:25250205

     Taxonia CZ s.r.o. Chválkovická 503/88A,Olomouc, IČO: 27068897

   ZO schvaluje komisi na výběr ve složení Věra Chemišincová,Tomáš Nikl,Ing.Libor Škorpík.

11.ZO schvaluje zadávací dokumentaci na výběrové řízení na akci „ZTV pro výstavbu RD za OÚ

   v obci Pomezí“ a schvaluje tyto firmy k předložení nabídky:

   Merit Bau CZ a.s. K Dolíčku 66, Pardubice

   VCES a.s.Na Harfě 337/3,Praha

   ABK – Pardubice,a.s. Vodárenská 22,Pardubice

12.ZO schvaluje žádost o dotaci z POV PK na opravu chodníků u ŠJ a II.MŠ Pomezí.

13.ZO schvaluje jednorázový příspěvek malým fotbalistům ve výši 1 500,-Kč

14.ZO ruší usnesení č.12 ze schůze ZO konané dne 24.8.2011.

15.ZO schvaluje rozpočtové opatření č.11 – příloha zápisu.

Starostka obce                        Věra Chemišincová

Místostarosta obce                 Milan Nespěšný

Ověřovatelé zápisu                 Michal Zerzánek

                                               Marie Duchečková

V Pomezí 26.10.2011