Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Pomezí konané dne 22.2.2012

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání rozpočtu      obce za rok 2011.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační      zprávu k výsledku inventarizace za rok 2011.
 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu      kontrolního a finančního výboru.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.č      144/7,145/19,145/6 a části p.č.4794/10 v katstrálním území Pomezí za cenu      20 Kč/m2.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s      odst.VI. smlouvy mezi Obcí Pomezí a CITELUM a.s.navýšení ceny za provoz a      správu věřejného osvětlení na 314 168,09 Kč včetně DPH za rok.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě      budoucí o zřízení věcného břemene na p.p 766/2 a 4008 v kú Pomezí mezi      Telefonica Czech Republic, a.s. a Obcí Pomezí.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fotoprací      od pana Jaroslava Horáka na zhotovení fotografií obce za cenu 24 000,-Kč.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení      digitálního archivu obce panem Jaroslavem Horákem dle výběru snímků.Cena      za jeden snímek 100,-Kč.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar      šipkařskému družstvu žen v částce 2000,-Kč.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření nových      webových stránek obce.
 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o      projednávání nových jízdních řádů.
 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o      postupu výstavby kanalizace.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění      dopravního značení-začátek obytné zóny a konec obytné zóny.
 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zřízení      veřejné služby v obci.
 1. Zastupitelstvo obce neschvaluje vyhlášení kokurzu      na místa ředitelů příspěvkových organizací obce.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 500 ks      protipovodňových pytlu v celkové

            částce 10 000,-Kč.

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas na umístění      fotovoltaické elektrárny na střechu budovy základní školy.Souhlas se      vydává za účelem zjištění možnosti připojení k elektrické síti.
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření      č.2 dle přílohy.
 1. ZO schvaluje závěrečné účty příspěvkových      organizací obce za rok 2011 a zůstatky hospodaření   ponechává v jejich rezervních      fondech.Schodky v hospodaření bodou pokryty z rezervních fondů.

           

            Starostka                      Věra
Chemišincová

            Místostarosta                 Milan Nespěšný

            Ověřovatelé zápisu         Vladimír Šedý

                                               Jana Venclová

            V Pomezí 22.2.2012