Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Pomezí konané dne 14.12.2011

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

  1. ZO      schvaluje rozpočet obce na rok 2012.
  1. ZO      schvaluje OZV č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému      shromažďování,sběru,

           přepravy,třídění,využívání a odtsraňování komunálních odpadů.

     3.   ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č.3976/1.

     4.   ZO Pomezí bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Územního plánu Pomezí

           včetně přílohy ze dne 7.12.2011 předloženou pořizovatelem.

           ZO Pomezí schvaluje v souladu ustanovením § 47,odst. 5 zákona č. 183/2006 sb., o

           územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,návrh

           zadání Územního plánu Pomezí.

       5. ZO schvaluje finanční podporu na vyšetření včelstev na nákazu včelího moru

           ve výši 1 000,-Kč.

     6.   ZO schvaluje Odpisový plán obce s účinností od 1.1.2012.

     7.   ZO schvaluje prodej p.č.761/8 v kú Pomezí.

     8.   ZO schvaluje převod majetku vodovody z rozvahových účtů na podrozvahové.                              

     9.   ZO schvaluje nákup dopravních značek a zrcadel včetně slopků.Celková cena včetně

           osazení 26 004,-Kč včetně DPH..

     10. ZO schvaluje opravu střechy II.MŠ Pomezí za cenu nejnižší předložené nabídky.

     11. ZO projednalo výsledek hodnotící komise,která provedla hodnocení nabídek veřejné

           zakázky malého rozsahu „ZTV pro výstavbu RD za OÚ Pomezí“ a schvaluje jako vítěze

           firmu VCES a.s. Na Harfě 337/3,Praha 9 IČO: 267 465 73.

           Nabídková cena 1 547 384 Kč bez DPH.

           ZO pověřuje starostku k vydání rozhodnutí a následně k podpisu smlouvy s vybraným

           uchazečem.

     12. ZO projednalo výsledek jednání hodnotící komise,která provedla hodnocení nabídek veřejné

           zakázky malého rozsahu „Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Pomezí“ a

           schvaluje jako vítěze firmu TAXONIA s.r.o.Chválovická 503/88A Olomouc IČO:27068897

           Nabídková cena 450,-Kč/ha bez DPH.

           ZO pověřuje starostku k vydání rozhodnutí a následně k podpisu smlouvy s vybraným

           uchazečem.

     13.ZO schvaluje rozpočtové opatření č.14 dle přílohy zápisu.

Starostka obce                        Věra Chemišincová

Místostarosta obce                 Milan Nespěšný

Ověřovatelé zápisu                 Marta Zerzánková

                                               Zdeněk Stoklásek

V Pomezí 14.12.2011