Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Pomezí konané dne 29.8.2012

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Pomezí:

 

 1. Bere na vědomí zprávu o připravenosti školských zařízení na školní rok 2012/2013.
 2. Schvaluje příjmy a výdaje rozpočtu obce k 31.7.2012 a rozpočtové opatření č.6 dle přílohy.
 3. Bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.
 4. Schvaluje prodej p.č.761/8 v kú Pomezí za cenu 280,-Kč/m2 a kauci 50 000,-Kč.
 5. Schvaluje prodej p.č.1004/1 část po provedení identifikace pozemku.
 6. Schvaluje závěrečné účty svazku obcí AZASS,Mikroregionu Poličsko a Kraje Smetany a Martinů.
 7. Bere na vědomí informace o výstavbě kanalizace obce.
 8. Schvaluje smlouvu s firmou T.E.S. Polička na opravy zámkové dlažby a plotu okolo školských zařízení za cenu 260 557,-Kč včetně DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
 9. Schvaluje částku 60 000,-Kč včetně DPH na bourání komína u ZŠ horní.
 10. Schvaluje částku 20 000,-Kč na projektovou dokumentaci na VO a MR při přeložce kabelového vedení nn.
 11. Schvaluje zateplení stropu II.MŠ Pomezí.Po předložení dalších nabídek bude vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou.
 12. Schvaluje OZV č.1/2012,kterou se ruší OZV č.4/2010.
 13. Bere na vědomí informace o volbách do zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu ČR.
 14. Schvaluje doplatek dotace z Mikroregionu Poličsko na drobnou komunální techniku v částce

           13 000,-Kč.

 1. Souhlasí se záměrem zakoupení nadzemního hnojiště po vyřešení vlastnictví pozemku pod stavbou.
 2. Schvaluje příspěvek MS Balda Pomezí na akci „Zkoušky ohařů“ ve výši 2000,-Kč.
 3. Schvaluje vyjímku z počtu žáků pro I MŠ Pomezí podle §23 odst.4 zákona 561/2004 sb. na počet žáků 30 pro školní rok 2012/2013 s tím,že obec nebude dolácet mzdy pedagogickému personálu MŠ z rozpočtu obce.
 4. Projednalo a bere na vědomí stížnost paní Gaštanové.
 5. Dává souhlasné vyjádření k trase nadzemního elektrického vedení 110 KV Svitavy -Polička.
 6. Schvaluje podání žádosti o dotaci od Pardubického kraje na výměnu oken v hasičské zbrojnici a školní jídelně horní ZŠ Pomezí.
 7. Schvaluje částku 2 000,-Kč na jezdecké závody „Malá cena Pomezí“.
 8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6

Starostka obce                         Věra Chemišincová

Místostarosta obce                   Milan Nespěšný

Ověřovatelé zápisu                  Marie Duchečková

                                                         Jiří Dočekal

V Pomezí 29.8.2012