Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Pomezí konané dne 23.5.2012

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce:

 1. Bere na vědomí průběh výstavby kanalizace v obci.
 2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na pořízení návrhu územního plánu obce ve výši 100 000,-Kč.
 3. Schvaluje poskytnutí grantu Základní škole Pomezí na výtvarné a rukodělné volnočasové aktivity.
 4. Schvaluje plán práce RO a ZO na 2.pololetí 2012.
 5. Schvaluje čerpání rozpočtu obce k 30.4.2012 bez výhrad..
 6. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
 7. Schvaluje bezúplatný převod p.č.773 v kú Pomezí o výměře 57 m2 na Město Polička.
 8. Schvaluje dočasné parkování vozidla na p.č.13/2 v kú Pomezí do 31.12.2013.
 9. Neschvaluje Dohodu o zabezpečení výkonu pečovatelské služby s DPS Polička.
 10. Projednalo a bere na vědomí dopis pana Libora Bednáře k provozování kiosku ve sportovním areálu obce.
 11. Schvaluje termín výběru správce sportovního areálu na 6.6.2012 v 16.30hodin.
 12. Schvaluje odkoupení p.č.42/1 část za cenu 100,-Kč/m2 a uhrazení nákladů geometrického zaměření a vyhotovení kupní smlouvy.
 13. Projednalo návrh územního plánu obce s těmito závěry:

          a) vyřadit z návrhu lokality Z7A,Z7B určené k zástavbě

          b) zařadit p.č.1302 část do uzemí určeném k zástavbě

 1. Schvaluje doplatek 50% na výstavbu vodovodního řádu dle projektové dokumentace

          Sdružení majitelů skupinového vodovodu v částce do 200 000,-Kč.

 1. Schvaluje nákup kamerového systému u Základní školy horní do 30 000,-Kč.
 2. Schvaluje rozpočtové opatření č.5 dle přílohy.

Starostka obce                    Věra Chemišincová

Místostarosta obce              Milan Nespěšný

Ověřovatelé zápisu             Petr Němec

                                          Zdeněk Stoklásek

V Pomezí 23.5.2012