Informační povinnost správce

Napsal Správce. Publikováno v Obecní úřad

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob a zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si Vás dovolujeme informovat o tom, jak instituce zpracovává Vaše osobní údaje.

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je:
Obec Pomezí, 569 71 Pomezí 4

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů organizace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba určená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Keystone Company a.s.
Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108
IČO: 05983649
Titul, jméno a příjmení: Bc. Josef Zavoral
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Číslo mobilního telefonu: 773 575 602

3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Z jakého důvodu zpracovává organizace Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

5. Předáváme Vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, Vaše osobní údaje předáváme v případě, že nám to ukládá právní předpis. Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

7. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy organizace, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
- Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
- opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
- vymazali Vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Přijímáme žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.
Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
Způsoby ověření totožnosti:
1. Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
2. Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)
Jiný způsob ověření není přípustný.

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

13. Kolik taková žádost stojí?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém Vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna),
fax: +420 234 665 444,
Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu)
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Datová schránka: qkbaa2n,
webové stránky: https://www.uoou.cz

e-podatelna

Napsal Správce. Publikováno v Obecní úřad

V tuto chvíli jsou možné dvě varianty elektronického podání:

 1. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Na technickém nosiči dat (flash disk, CD). Nosič můžete doručit do kanceláře obecního úřadu, Pomezí 4, buď klasickou poštou, nebo osobně v době úředních hodin. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Elektronický podpis

E-podatelna obecního úřadu je způsobilá přijímat elektronická podání, opatřená elektronickým podpisem (je možno jej použít u kterékoliv varianty elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

Obdrží-li Městský úřad elektronické podání prostřednictvím e-mailu, bude veškerá komunikace úřadu směrem ke žadateli realizována e-mailem s vloženými, elektronicky podepsanými dokumenty (přílohami). Není-li žadatel držitelem elektronického podpisu, nebo není-li jeho poštovní program v okamžiku přijmu schopen elektronický podpis z jakéhokoliv důvodu ověřit, objeví se výrazné hlášení, že podpis není důvěryhodný. Tímto se není třeba znepokojovat, jedná se o běžný e-mail. Pokud žadateli uvedený zpusob elektronické komunikace nevyhovuje, budou mu na požádání odesílány dokumenty v listinné podobě klasickou poštou.

Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, mužete tak učinit např. na standard ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu a http://www.ica.cz 

Požadavky na elektronická podání

Přípustné formáty elektronického podání:

 • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument)
 • *.TXT (prostý text)
 • *.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
 • *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
 • *.DOC, DOCX (dokument MS Word)
 • *.XLS,XLSX (dokument MS Excel)

Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna zpusobilá takové podání přijmout. Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání. Maximální souhrnná velikost jednoho e-podání (včetne všech připojených příloh) je 10 MB.

Příjem a zpracování elektronických podání

Je-li podání vůči správnímu orgánu učiněno pouze emailem, který není podepsán zaručeným elektronickým podpisem, trpí takové podání vadou, kterou je nutné odstranit, aby bylo možné se podáním dále zabývat. Formu a náležitosti podání, coby úkonu směřujícímu vůči správnímu orgánu, taxativně stanoví § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“). Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že podání učiněné v elektronické podobě, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Způsob podání učiněné emailem SŘ také připouští, avšak pouze za podmínky, že takové podání je do pěti dnů od jeho doručení potvrzeno písemně, ústně do protokolu, nebo, jak již bylo zmíněno výše, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Základní informace o obci

Napsal Správce. Publikováno v Obecní úřad

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Zásady k zajištění postupu na OU Pomezí při poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název

Obec Pomezí

 

2. Důvod a způsob založení

Právní poměry obce Pomezí jsou v současné době upraveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn, ale i dalšími předpisy práva soukromého (obchodní zákoník, občanský zákoník aj.) a práva veřejného (správní řád, speciální správně-právní předpisy, aj.). Příslušné právní předpisy stanovují základní principy postavení obcí a podmínky jejich činnosti.

 

3. Organizační struktura

viz zastupitelstvo

 

4. Kontaktní spojení

viz levá lišta.

5. Bankovní spojení

1283401369/0800

6. IČ

00277185

 

7. DIČ

CZ00277185

 

8. Rozpočet města

zde

 

9. Žádosti o informace

Požádat o příslušné informace na možné na Podatelně obecního úřadu

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na Podatelně obecního úřadu

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.


12. Formuláře

Na webových stránkách zde. Dále na ORP Polička

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Portál veřejné správy ČR - životní situace

 

14. Nejdůležitější předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn
 • zákon ČNR č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn
 • zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn
 • zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn
 • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Viz úřední deska

 

16. Výroční zprávy

Viz úřední deska

 

17. Organizace

Školy a školky